Yleiset jätehuoltomääräykset täydentävät paikallisesti jätelainsäädäntöä ja ohjeistavat kiinteistöjen jätehuoltoa ja jätteiden lajittelua.

Määräyksissä säädellään mm.

  • mitä jätteitä on lajiteltava
  • miten usein jätteen keräysastiat on tyhjennettävä
  • jätetilojen ja keräysvälineiden vaadittavia ominaisuuksia
  • kompostointia
  • jätteen omatoimista käsittelyä

Keski-Savon Jätehuollon toimialueen kuntien (Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta ja Varkaus) Yleiset Jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2024.

Jätelain muutoksen myötä Varkauden taajama-alue kuuluu biojätteen kiinteistökohtaisen erilliskeräyksen piiriin. Kiinteistökohtainen erilliskeräys toteutetaan karttaan merkityillä rajatuilla alueilla. Biojätteen erilliskeräysvelvoitteen voi täyttää kompostoimalla biojätteen omalla kiinteistöllä, kiinteistökohtaisella omalla biojäteastialla tai kimppa-astialla. Mikäli biojätettä kompostoidaan vain osan vuotta, on biojätteen erilliskeräys järjestettävä koko sille ajanjaksolle, jona biojätettä ei voida kompostoida.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa ja perustelluista erityisestä syystä antaa luvan poiketa siitä, mitä jätehuoltomääräyksissä on sanottu. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu haittaa ympäristölle eikä vaaraa terveydelle.

Esimerkiksi jätehuoltomääräyksistä poikkeamista jäteastian pidennetyn tyhjennysvälin osalta haetaan alla olevalla lomakkeella:

Hakemus jätehuoltoviranomaiselle jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi – lomake

Hakemus tulee tulostaa, täyttää käsin ja postittaa allekirjoitettuna jätehuoltoviranomaiselle alla olevaan postiosoitteeseen tai täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi myös toimittaa skannattuna sähköpostitse osoitteeseen jatehuolto@varkaus.fi. Liitä hakemuksen mukaan myös kompostointi-ilmoitus tai tee kompostointi-ilmoitus sähköisesti.

Postiosoite:
Jätehuoltoviranomainen,
Keski-Savon Jätehuolto Llky,
PL 208,
78201 Varkaus