Jätelain 646/2011 mukaan kaikki asuinkiinteistöt kuten myös loma-asunnot ovat velvollisia liittymään järjestettyyn jätehuoltoon.

Keski-Savon alueella noudatetaan ns. kunnan järjestämää jätteenkuljetusmallia. Tämä tarkoittaa, että Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä on kilpailuttanut alueen jätteenkuljetukset asiakkailleen valmiiksi ja liittyminen jätehuoltoon tehdään Keski-Savon Jätehuollon kanssa. Keräykseen liittyminen, jäteastioiden tyhjennysrytmit ja astioiden myynti/vuokraus ja sekä laskutus tapahtuu keskitetysti jätehuollon asiakaspalvelussa.

Jätehuoltoon voi liittyä kolmella eri tavalla:

1. Oma jäteastia
2. Kimppa-astia
3. Liittyminen aluekeräyspisteen käyttäjäksi

Miten vaihtoehdot eroavat toisistaan?

1. vaihtoehto:
Oma jäteastia, joka tyhjennetään säännöllisesti sovitulla tyhjennysvälillä yleisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Asiakas hankkii itse kiinteistölle jäteastian. Astian voi ostaa tai vuokrata jätehuollosta taikka hankkia haluamastaan kaupasta.

Jätemaksun muodostuminen:
Jätemaksu muodostuu tällöin vuosittaisesta perusmaksusta ja toteutuneista astian tyhjennystapahtumista sekä mahdollisesta jäteastian vuokrasta. Perusmaksun suuruus riippuu kiinteistön tyypistä, kts. perusmaksut . Jäteastian voi myös vuokrata vaikka vain esimerkiksi kesäajalle, jos on kyse vapaa-ajanasunnosta, jossa käydään vain kesällä.

2. vaihtoehto
Lähinaapurusten yhteinen oma tai vuokrajäteastia, eli kimppa. Kimppa voidaan perustaa kahden tai useamman lähinaapurin, venevalkaman, kylätoimikunnan tai vaikkapa tiehoitokunnan kesken. Astiaa saa käyttää vain kimpan osakkaat. Kimpassa voivat olla osakkaana sekä vakituisesti asuttuja että vapaa-ajan kiinteistöjä. Kimpan osakkaat hankkivat jäteastian itse ja vastaavat keräyspaikan hoidosta. Kimpan voi perustaa täyttämällä lomake, joka toimitetaan jätehuollon asiakaspalveluun. Lomakkeessa ilmoitetaan kimpan yhteyshenkilö, eli kimppa-isäntä, joka toimii yhteyshenkilönä jätehuoltoon. Liittymiset olemassa olevaan kimppaan tapahtuu kimppa-isännän välityksellä. Kimppa-astia voidaan perustaa myös biojätteen yhteistä keräystä varten. Kimppalomake ja -ohje löytyvät täältä.

Jätemaksun muodostuminen kimpassa:
Kimppa-astian tyhjennys- ja mahdolliset vuokrakulut jaetaan kimppaan kuuluvien talouksien kesken. Kimpan kaikki osakkaat maksavat lisäksi kiinteistöstään jätehuollon vuosittaista perusmaksua, jonka suuruus riippuu kiinteistön tyypistä»

Käytännössä kimpan jokainen talous voi saada kotiin oman jätelaskun, jossa kimppa-astian tyhjennysmaksut ja vuokra on jaettu valmiiksi kimpan jäsenten kesken kimppalomakkeessa ilmoitetuilla prosenttiosuuksilla. Kimppa-astian tyhjennyksistä ja vuokrasta aiheutuvat kulut on myös mahdollista laskuttaa vain kimppa-isännän kautta, jolloin kimpan osakkaat sopivat tyhjennyskuluista keskenään.

3. vaihtoehto:
Liittyminen aluekeräyspisteen käyttäjäksi. Aluekeräyspisteet ovat Keski-Savon Jätehuollon ylläpitämiä, sekajätteelle tarkoitettuja keräyspisteitä, jonne sekajätettä saavat viedä ainoastaan aluekeräyspistemaksun maksaneet kiinteistöt. Aluekeräyspisteeseen voivat liittyä erityisesti ne taloudet, joille ei voida järjestää kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta esimerkiksi vaikeiden kulkuyhteyksien takia (tien kapeus tai kantavuus). Kiinteistö, jolla ei ole omaa tai kimppa-astiaa (vaihtoehdot 1 tai 2), katsotaan kuuluvan automaattisesti aluekeräyspisteeseen. Aluekeräyspistemaksun maksanut asiakas voi käyttää mieleistään aluekeräyspistettä, joka sattuu oman asiointireitin varrelle. Aluekeräyspisteille voi toimittaa tavanomaista sekajätettä muovipusseissa. Jos asiakkaan jätelaskussa ei lue “aluekeräyspistemaksu”, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää aluekeräyspisteen sekajäteastiaa. Lue lisää aluekeräyspisteistä

Jätemaksun muodostuminen:
Jätemaksu muodostuu kiinteistön tyypistä riippuvasta aluekeräyspistemaksusta, joka sisältää myös jätehuollon vuosittaisen perusmaksun.

Miten liittyminen jätehuoltoon käytännössä tehdään?

Käytännössä valitaan jokin edellä olevista vaihtoehdoista (1,2 tai 3) ja otetaan yhteyttä Keski-Savon Jätehuollon asiakaspalveluun joko puhelimitse 044 7436 310 tai sähköpostilla jatehuolto@varkaus.fi. Samalla voidaan samalla sopia mm. mistä osoitteesta jäteastia käytännössä tyhjennetään, astian tyhjennysrytmistä ja jätemaksun laskutusväleistä. Mikäli kyseessä on vasta valmistunut uusi asuinkiinteistö, kannattaa ennen yhteydenottoa etsiä kiinteistön kiinteistötunnus.

Jätehuoltoon voi myös liittyä sähköisen asioinnin kautta (poislukien kimpat, jotka tehdään erillisellä kimppa-lomakkeella.

Mistä tiedän, mitä jäteastioita minulla pitää olla kiinteistöllä? Tai mitkä ovat jäteastioiden tyhjennysvälit?

Yleiset jätehuoltomääräykset täydentävät paikallisesti jätelainsäädäntöä ja ohjeistavat kiinteistöjen jätehuoltoa ja jätteiden lajittelua.

Määräyksissä säädellään mm.

  • mitä jätteitä on lajiteltava
  • miten usein jätteen keräysastiat on tyhjennettävä
  • jätetilojen ja keräysvälineiden vaadittavia ominaisuuksia
  • kompostointia
  • jätteen omatoimista käsittelyä

Keski-Savon Jätehuollon toimialueen kuntien (Heinävesi, Joroinen, Juva, Leppävirta ja Varkaus) Yleiset Jätehuoltomääräykset ovat tulleet voimaan 1.1.2014. Lataa määräykset tästä linkistä

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen

Kunnan jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa ja perustelluista erityisestä syystä antaa luvan poiketa siitä, mitä jätehuoltomääräyksissä on sanottu. Tällöinkin on huolehdittava siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu haittaa ympäristölle eikä vaaraa terveydelle.

Esimerkiksi jätehuoltomääräyksistä poikkeamista jäteastian pidennetyn tyhjennysvälin osalta haetaan alla olevalla lomakkeella:

Hakemus jätehuoltoviranomaiselle jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi – lomake

Hakemus tulee tulostaa, täyttää käsin ja postittaa allekirjoitettuna jätehuoltoviranomaiselle alla olevaan postiosoitteeseen tai täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen voi myös toimittaa skannattuna sähköpostitse osoitteeseen jatehuolto@varkaus.fi.

Postiosoite:
Jätehuoltoviranomainen,
Keski-Savon Jätehuolto Llky,
PL 208,
78201 Varkaus